tel. 792 076 600
biuro@monterdrogowy.pl
Dostawy na terenie całego kraju
PolskiAngielski
tel.781-410-470
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin ten określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego monterdrogowy.com oraz określa zasady, prawa i obowiązki sklepu monterdrogowy.com oraz Klienta (Kupującego).

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Brak akceptacji lub zgłoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń do niniejszego Regulaminu powoduje, iż żadne zamówienie Klienta nie będzie traktowane jako wiążące dla Sprzedawcy.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. Operatorem i Sprzedającym w sklepie monterdrogowy.pl jest firma ARETON Marek Kudełka NIP:5811892822.
  2. Adres sklepu internetowego: www.monterdrogowy.pl
  3. Siedziba firmy mieści się przy ul. Ogrodowa 5, 82-500 Mareza
  4. Kupującym (Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  5. Wszystkie towary oferowane w sklepie monterdrogowy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski w sposób zgodny z prawem RP. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty kupna zamawianych przedmiotów.
  6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto.
  7. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym monterdrogowy.pl wystawiane są faktury VAT. Sklep internetowy nie wystawia paragonów. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 68, poz. 360) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, podpis Klienta - jako nabywcy towaru nie jest wymaganym elementem treści faktury VAT. Jeżeli Klient w formularzu zamówienia poda nazwę firmy, oraz NIP, będzie się domniemywać, że zakup został dokonany na działalność gospodarczą.
 • SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

  1. Zamówienia w sklepie internetowym monterdrogowy.pl można składać w następujący sposób:
   • za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego,
   • pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: biuro@monterdrogowy.pl
    Tak złożone zamówienie, pod rygorem nieważności powinno zawierać:
    • imię i nazwisko zamawiającego,
    • adres pocztowy oraz adres email,
    • numer telefonu kontaktowego
    • numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT),
    • adres dostawy,
    • nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
   • Telefonicznie pod numerem: 792 076 600,
  2. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w magazynie Sprzedającego oraz czasu dostarczenia przesyłki. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
  3. Sprzedający ma prawo do wstrzymania się z dostawą całości zamówienia, jeżeli chociażby cześć zamówienia, w chwili złożenia zamówienia, nie jest dostępna w magazynie. W tym przypadku, dostawa zostanie dokonana niezwłocznie po uzupełnieniu brakujących w magazynie towarów.
  4. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Odbiór osobisty towarów, możliwy jest wyłącznie przy wcześniejszym uzgodnieniu z handlowcem.
  6. Kupujący ponosi koszty dostawy kurierem za zamówienia, które są widoczne podczas składania zamówienia, wyjątek stanowią towary gabarytowe, które wymagają indywidualnej wyceny. O indywidualnej wycenie wysyłki, Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem sklepu do realizacji zamówienia.
  7. Dostawy poza granice Polski są ustalane indywidualnie i uzależnione od rzeczywistych kosztów dostawy.
  8. W razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  9. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
  10. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedającego faktury VAT w formacie pdf, bez podpisu, drogą mailową na adres e-mail podany w zamówieniu. Sprzedający może zamiast wysyłać fakturę VAT, wysłać e-mail do Kupującego zawierający link, pod którym znajdować się będzie faktura VAT lub poinformować Kupującego, że faktura VAT jest do pobrania po zalogowaniu się na konto Kupującego na stronie www.
 • PŁATNOŚCI.

  1. Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:
   • za pobraniem kurierowi, przy odbiorze towaru;znaki-
   • przedpłata przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, na podstawie dostarczonej wcześniej faktury pro forma;
   • dostępnej płatności online podczas składania zamówienia
   • zapłata przelewem z odroczonym terminem płatności (wyłącznie dla jednostek budżetowych lub dla firm po wcześniejszym ustaleniu z handlowcem) na konto Areton Marek Kudełka,Ogrodowa 5, 82-500 Mareza NIP: 5811892822,REGON: 220912920
   • nr konta do przelewów: PEKAO S.A. PL 73 1240 3998 1111 0010 8375 1308
   W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania od Klienta wpłacenia zaliczki, według ustalonych indywidualnie zasad.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Kupujący będący konsumentem ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie (na koszt konsumenta), wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Zwrot towaru zostanie przez Sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, jest kompletny (zawiera wszystkie oryginalne części zestawu wraz z opakowaniem), nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć kserokopię faktury VAT i odesłać na podany na wstępie niniejszego Regulaminu adres sklepu biuro@monterdrogowy.pl. na swój koszt. Przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, lecz będą zwracane do nadawcy.
  3. Zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU, REKLAMACJE

  1. W przypadku gdy zakup dokonywany jest przez Kupującego-Przedsiębiorcę, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru jest wyłączona.
  2. W przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Kupującego-Konsumenta, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
   • Niezależnie od postanowienia w ust. 2 powyżej:
   • W przypadku zakupu na odległość przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm pakowych (powinny to być firmowe taśmy Sprzedawcy) naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy braków przesyłki w transporcie.
   • Reklamowany towar musi być dostarczony Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest pisemny opis podstawy reklamacji. Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, pisemny opis podstawy reklamacji. Reklamowany towar należy wysłać firmą kurierska na adres, który zostanie podany przez sklep podczas składania reklamacji na własny koszt.
   • W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego Sprzedawca rozstrzygnie reklamację. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp). W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedający przedstawi Kupującemu uzasadnienie tej odmowy.
   • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie komisyjnie zniszczony.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
  2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) Klient ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy, co należy zgłosić w formie pisemnej i przesłać na adres sklepu podany na początku niniejszego regulaminu.
  3. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest: ARETON Marek Kudełka Ogrodowa 5, 82-500 Mareza, NIP 5811892822, Regon 220912920
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
  2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu www.monterdrogowy.pl
  3. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
  4. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

Przejdź do strony głównej